For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl
Publications

INTT Publications

CODE Plus

CODE Plus is een vierdelige NT2-methode voor hoogopgeleide anderstaligen die zich voorbereiden op Staatsexamen II, van beginners tot gevorderden (van CEFR-niveau 0 tot B2). CODE Plus is de vernieuwde versie van CODE en is volledig geactualiseerd. Het grootste deel van het oefenmateriaal wordt online aangeboden en is zo geordend dat cursisten passende trajecten kunnen kiezen. Zie ook: www.codeplus.nl.

CODE Plus is a method that consist of four parts and has been developed for higher educated foreigners who are preparing for the Staatsexamen II. The method reaches from absolute beginners to the advanced level (CEFR level 0 - B2). CODE Plus is a full revision of CODE and has been completely modernized.  The majority of the material can be found online and has been constructed so students can choose fitting study paths. For more information, see: www.codeplus.nl.

CODE 1 en 2

T. Boers e.a.
Code is een taakgerichte en flexibele methode voor NT2-onderwijs aan hoger opgeleide anderstaligen.

Code is a task oriented en flexible method for educated foreign language speakers who want to learn Dutch.

Examentrainers voor Staatsexamen NT2-II

Voor cursisten die zich doelgericht willen voorbereiden op het Staatsexamen NT2-II zijn er vier deeltjes ontwikkeld: Schrijven op B2, Luisteren op B2, Lezen op B2 en Spreken op B2 (verschijnt najaar 2013). De examentrainers zijn methodeonafhankelijk.

Schrijven op B2

In Schrijven op B2 komen alle aspecten die bij het schrijven als lastig worden ervaren aan de orde: hoe zorg je dat je tekst adequaat is en logisch opgebouwd? Hoe breng je tussen de tekstdelen samenhang aan? Schrijven op B2 biedt veel oefenmateriaal; daarnaast bevat het ook praktische tips en strategieën. Het boek is opgebouwd volgens de criteria van het Staatsexamen NT2 programma II. Op de website wordt van alle oefeningen de uitwerking gegeven.
www.staatsexamennt2.nl/SchrijvenopB2

Luisteren op B2

Luisteren op B2 is een werkboek dat hulp biedt bij het trainen van luistervaardigheid. Het bevat oefeningen die gericht zijn op verschillende aspecten van de luistervaardigheid: globaal luisteren, gericht luisteren en verstavaardigheid. Daarnaast wordt ingegaan op de strategieën die gehanteerd moeten worden bij luistertaken op dit niveau. Luisteren op B2 sluit aan bij de nieuwe, digitale wijze waarop de luisterexamens van het Staatsexamen NT2 II worden afgenomen. Naast het boek is er een website met heel veel luisteroefeningen, die qua niveau, omvang en opbouw lijkten op de opgaven in het Staatsexamen Luisteren NT2 programma II.
www.staatsexamennt2.nl/luisterenopB2

Lezen las gelezen 1 en 2

C.G. Bakker en I. de Bakker
Lezen las gelezen 1 en 2
zijn de twee delen van een leescursus voor volwassen anderstaligen die al een beginnerscursus hebben gedaan. Het doel van deze cursus is de leesvaardigheid te vergroten en de woordenschat uit te breiden.

The two volumes of the reading method Lezen las gelezen 1 and 2  are geared to foreigners who have already taken a beginners course. The focus of this method is to increase reading proficiency and vocabulary.

 

Nederlands in Hoofdlijnen

I. de Bakker e.a.
Nederlands in Hoofdlijnen
is een praktische grammatica van het Nederlands voor beginnende en halfgevorderde anderstaligen. In termen van het Europees Referentiekader is het boek bruikbaar vanaf niveau A1 tot en met niveau B1.

Nederlands in Hoofdlijnen is a practical Dutch grammar for foreigners who are at the beginner to intermediate level (CEFR level A1 - B1).

De regels van het Nederlands

A. Florijn e.a.
De regels van het Nederlands
is een grammaticamethode voor anderstaligen die zich al enkele maanden intensief met het Nederlands hebben beziggehouden en hun hun beheersing van de taal willen verbeteren. De methode bestaat uit een theorieboek en een werkboek.

De Regels van het Nederlands is a method focussed on grammar and geared towards foreigners who have already intensively studied Dutch for a few months, and who would like to improve their command of the language. The method consists of book containing the theory and a workbook.

@net. Tien videolessen

@net bevat tien lessen rond authentieke videogfragmenten. De fragmenten gaan over verschillende thema's uit de Nederlandse samenleving. Naast luisteroefeningen zijn er woordenlijsten, woordenschatoefeningen, spreek-en schrijfoefeningen, zodat een groot deel van het materiaal zelfstandig kan worden doorgewerkt. @net kan gratis worden gedownload: http:atnet.snvt.org. 

@net consists of ten lessons through authentic video clips. The clips are about different themes from the Dutch society. They include listening, vocabulary, speaking and writing exercises, so much of the material can be worked on independently. @net can be downloaded for free: http:atnet.snvt.org. 

Articles

  • Bakker, I. de (2010). Schrijven. In: B. Bossers, F. Kuiken & A. Vermeer (red.), Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs.Bussum: Uitgeverij Coutinho: pp 312-348.
  • Kalsbeek, A. van (2010), Taalonderwijs en didactiek. In: B. Bossers, F. Kuiken & A. Vermeer (red.), Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenen- onderwijs. Bussum: Uitgeverij Coutinho: pp 48-87.
  • F. Kuiken & A. van Kalsbeek (2012). De taal van de universiteit. Folia, 2012/33, pp. 18-19.
  • Rameckers, M., Schoordijk F. en Vliet, M. van, www.taalwinkel.nl, 2012.
  • Olie, J.(2012),  Hoe bereid je cursisten voor op het Staatsexamen NT2 Luisteren?, Les, jaargang 30, nr. 179.

Basisvaardigheden academisch schrijven

Francien Schoordijk en Maartje Goossen

Veel eerstejaars wo-studenten hebben moeite met het schrijven van academische teksten. Dit komt door lacunes in hun taalverwerving tijdens hun vooropleiding en doordat zij onvoldoende weten wat er van hun schrijfvaardigheid wordt verwacht aan de universiteit. Basisvaardigheden academisch schrijven geeft inzicht in de criteria voor wetenschappelijk schrijven en leert studenten hoe zij hun teksten aan die criteria kunnen laten voldoen.

Basisvaardigheden academisch schrijven loodst studenten (en docenten) door het schrijfproces. Alle aspecten van het schrijven worden behandeld, met verwijzingen voor verdieping. Studenten ontdekken wat er ontbreekt aan hun taal- of schrijfvaardigheid, wat een wetenschappelijke schrijfstijl kenmerkt, welke eisen aan taalvaardigheid worden gesteld, hoe ze efficiënt een academische tekst schrijven en hoe ze een logische structuur opzetten. Daarnaast leren ze bronnen parafraseren, samenhang in teksten aanbrengen en kritisch op eigen schrijfwerk reflecteren. Ook studenten van wie het Nederlands niet de eerste taal is hebben veel baat bij dit boek. Basisvaardigheden academisch schrijven is een echt ‘doe-boek’ met veel oefeningen en een uitgebreide website.

Basisvaardigheden academisch schrijven

Lezen op B2

Freek Bakker en Francien Schoordijk

Lezen op B2 is het derde deel in de reeks examentrainers op B2-niveau, ontwikkeld voor de Universiteit van Amsterdam en Uitgeverij Boom. Kandidaten voor het Staatsexamen NT2 II die nog moeite hebben met het lezen, kunnen met Lezen op B2 extra oefenen voor dit onderdeel. Lezen op B2 is echter niet alleen voor examenkandidaten, maar voor iedereen die zijn leesvaardigheid op B2-niveau wil oefenen. 

Het niveau van deze examentrainer is Staatsexamenniveau, B2. Het boek bevat hoofdstukken over globaal, intensief en selectief lezen, tips over de manier waarop de woordenschat kan worden vergroot en leesstrategieën. Na het doorwerken van dit boek kan een kandidaat met een gerust hart naar het examen!

Lezen op B2

Spreken op B2

Francien Schoordijk en Nicky Heijne

Weet u of uw cursisten al spreken op B2? Als uw cursisten moeite hebben met hun spreekvaardigheid kan deze trainer net die extra hulp bieden die nodig is om vol vertrouwen het Staatsexamen tegemoet te gaan. Spreken op B2 is het laatste onderdeel van de B2-examentrainers, de reeks die het Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies van de Universiteit van Amsterdam ontwikkelde in opdracht van Boom.

Spreken op B2